Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class A-sek h

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1806388812
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

163,37

NAV-kurs 14.06.2024

+0,48%

Avkastning 1 dag

+2,61%

Avkastning 1 månad

+10,64%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en balanserad till opportunistisk strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden har exponering mot obligationer och aktier med tyngdpunkt mot aktier genom att investera i andra fonder, såsom börshandlade fonder (ETF) och indexfonder. Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder som tillämpar eller kan uppvisa motsvarande ESG-relaterade processer, kriterier eller egenskaper. Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Fondens normala tillgångsallokering är 80 % i aktier och 20 % i obligationer, men detta kan justeras beroende på förvaltarens bedömning av marknadsutsikterna.

Allokeringen till aktier ska vara mellan 50 % och 100 % medan allokeringen till obligationer och andra räntepapper ska vara mellan 0 % och 50 %.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

June Opportunity Screened Class A-sek h
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
June Balanced Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
5 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 115,64
Efter 3 årSEK 119,44
Efter 5 årSEK 156,69
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

John Løvig Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: CFA
Antal års erfarenhet: 29

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 12.06.2024

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
June Opportunity Screened Class A-sek h

Fondinnehav per 12.06.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000019.7819,78% Fonder DKK Danmark DK0060607737
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000019.7319,73% Fonder DKK Danmark DK0060608628
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ACC (DE) 000000000000015.0015,00% Fonder EUR Tyskland IE00BYVJRR92
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000012.9812,98% Fonder DKK Danmark DK0060607570
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000007.027,02% Fonder DKK Danmark DK0060608032
UBS Lux Fund Solutions - MSCI USA Socially Re (DE) 000000000000004.464,46% Aktier EUR USA LU0629460089
DB X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 000000000000004.384,38% Fonder EUR Luxemburg LU0290355717
Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.103,10% Fonder DKK Danmark DK0061077104
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.942,94% Fonder DKK Danmark DK0060608545
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS (DE) 000000000000002.822,82% Fonder EUR Luxemburg LU0484968812

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

June Opportunity Screened Class A-sek h

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.